Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.
Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez gminę, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady ? ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu ?oszczędnym" przestanie ?opłacać się" porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

Główną intencją nowelizacji ww. ustawy jest gruntowna reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz dostosowanie polskich regulacji do najwyższych ekologicznych standardów europejskich. Celem tej zmiany jest poprawa stanu środowiska ? wyeliminowanie ?dzikich wysypisk", przekazanie gminom pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne (tzw. władztwo), ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń.

Plusy z wprowadzenia nowego systemu.

 1. Zwiększenie wygody dla mieszkańców:
 2. Ekologiczni płacą mniej ? korzyść finansowa: osoby segregujące śmieci zapłacą mniej za ich wywóz. Nowy system promuje sortowanie odpadów.
 3. Oszczędność zasobów ? odzysk surowców. Segregowanie odpadów przez jak największą liczbę osób pozwoli zwiększyć ilość odzyskanych, cennych surowców. To korzyść gospodarcza i ekonomiczna nie tylko dla gmin, ale i całego kraju.
 4. Poprawa stanu środowiska - obowiązkowe opłaty za wywóz śmieci spowodują, że nie będzie się opłacało wyrzucanie śmieci do lasu, podrzucanie ich sąsiadom czy palenie w domu.
 5. Korzyści dla zdrowia ? powietrze wolne od trujących gazów powstałych w wyniku spalania śmieci, gleby i wody gruntowe nieskażone szkodliwymi substancjami pochodzącymi z nielegalnych wysypisk w lasach czy rowach.

Mieszkaniec będzie musiał tylko:

Przekazać do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdemu dostarczy ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecyduje w niej, czy będzie segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości. Warunki wypowiedzenia sprawdź w treści umowy, którą zawarłeś. W przeciwnym razie może się okazać, że połowy tego roku za odbiór odpadów będziesz musiał zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Cię umowa. Szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli odpady odbiera od Ciebie Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, nie musisz się martwic o rozwiązanie umowy.

Obowiązki gminy.

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma która będzie odbierać i zagospodarowywać śmieci na terenie gminy zostanie wybrana w drodze przetargu.

Za co będziemy płacić?

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto sortować śmieci!

Jakie są cele tych zmian?

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 • stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci,
 • uruchomienie łatwo dostępnego punktu zbiórki selektywnej takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 • informowanie mieszkańców gmin, co, gdzie i jak należy wyrzucać,
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Dzięki nowej ustawie i zwiększonej segregacji odpadów poprawią się wyniki recyklingu i odzysku odpadów, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wszystkich odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść co najmniej 50%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) powinien wynieść co najmniej 70%.

Podsumowując:

 • gmina ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane. Za odpady posegregowane stawka będzie niższa;
 • firma, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych;
 • osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci. Obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie gmina;
 • gmina będzie odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej ? na wysypisko;
 • powstaną nowoczesne zakłady do przetwarzania odpadów;
 • wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

Opracowała: Barbara Chmielowiec