Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2271 333
fax. 17 2272 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www.kolbuszowa.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2272 222
17 2271 333 wew. 425

www.odpady.kolbuszowa.pl

Kierownik:

mgr Mateusz Czachor

e-mail: mateusz.czachor@ekolbuszowa.pl

Pracownicy:

mgr Barbara Chmielowiec

e-mail: barbara.chmielowiec@ekolbuszowa.pl

mgr inż. Małgorzata Zimny

e-mail: malgorzata.zimny@ekolbuszowa.pl

mgr Joanna Draus

e-mail: joanna.draus@ekolbuszowa.pl

lic. Grzegorz Starzec

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa

tel. 17 7498 517

e-mail: grzegorz.starzec@ekolbuszowa.pl

Zakres spraw:

  • podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
  • usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych.
  • usuwania odpadów niebezpiecznych, w szczególności zawierających azbest.
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, selektywnej zbiórki odpadów, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami: przygotowanie projektów decyzji, prowadzenie rejestru mieszkańców, sprawozdawczość.
  • prowadzenie rejestru podmiotów odbierających i transportujących odpady komunale.
  • udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających odpady komunalne, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
  • wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.