Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Burmistrz Kolbuszowej udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Kolbuszowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy 39-103 Ostrów,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna.

 

Opracowała: Barbara Chmielowiec