Ustalanie opłaty na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmian z zakresie prawa własności

Ustalanie opłaty na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmian z zakresie prawa własności

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
 • wniosek o ustalenie opłaty na rzecz gminy oraz oświadczenie o trwałej i zupełnej utracie posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • opłata wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności wg wysokości wyliczonej zgodnie ze wzorem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 44. poz. 419);
 • opłata za wydanie zaświadczenia (na żądanie) – 17,00 zł (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)).
 1. Miejsce złożenia dokumentów:

       Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, ul. Piekarska 15

       Tel. 17 2271 333 wew. 425, 17 2272 222

       Godziny przyjęć:
       pn.  800 − 1600
       wt. − pt.   730 − 1530

 1. Termin i sposób załatwienia:

       Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie;
       Sposób załatwienia sprawy: naliczenie opłaty i potwierdzenie jej wpłaty;
       Zaświadczenie wydawane jest na żądanie.

 1. Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.
 2. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany prawa własności (Dz. U. z 2002 r. nr 44, poz. 419) w związku z art. 79 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 988 ze zm.);
 • art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b oraz część II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 44. poz. 419)
  § 1.
  Opłatę będącą warunkiem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, ustala się według następującego wzoru algorytmu:
  O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
  gdzie, oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
  1. O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdy w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
  2. W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący:
  a. 1,5 - dla motorowerów
  b. 2,0 - dla motocykli i przyczep
  c. 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej 3,5 tony
  d. 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 to
  3. R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawie odrębnych przepisów
  4. S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów
  5. M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.