Zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250z późn. zm.): wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa za 2014 rok (z uwzględnieniem II półrocza 2013 roku)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2017 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za 2020 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za rok 2021.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za rok 2022.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa za rok 2023,