W świetle uchwały nr XXXVIII/460/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 r. oraz uchwały nr XXXIX/464/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. od 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Kolbuszowa od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

30,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa dla działalności gospodarczej znajdującej się na nieruchomości zamieszkałej wynosi:

 

Pojemność pojemnika

 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości nie zamieszkałych wynosi za pojemnik.

60 L

12,00 zł

110 l

22,00 zł

120 l

24,00 zł

240 l

48,00 zł

1,1 m3

220,00 zł

7 m3

1400,00 zł

9 m3

1800,00 zł

 

Wyliczone opłaty należy bez wezwania wnosić w terminie

do 15-go dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21.