W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. z terenu Gminy Kolbuszowa odpady z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych będzie odbierał:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2275 227

Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, i tak:

    -  odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) dostarczane będą do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Kozodrza.

    -  odpady segregowane tj. papier, szkło, plastik, zużyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe oddane zostaną do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami,
o ktorej mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn zm.)

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady zobowiązani sa podpisać umowę z jedną z firm znajdujących się w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej.