Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Burmistrz Kolbuszowej jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Kolbuszowa.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
- stacje zlewne, do której będą przekazywane nieczystości ciekłe.

2. Do wniosku dołącza się:

- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i/lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną, która zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem gminy Kolbuszowa, dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu gminy Kolbuszowa.

- zaświadczenie albo oświadczenie (wg. wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonywany transport nieczystości ciekłych,

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe na terenie, którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,

- kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,

- dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług myjni samochodowej – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt. 3 b,

- dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług napraw dla pojazdów asenizacyjnych – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt. 3 b,

- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

3. Opłaty:

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia - 107 zł;

Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia) - 53,50 zł;

Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia (decyzji), do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego -
10 zł;

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem podmiotu zwolnionego z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Obrońców Pokoju 21 lub na konto Gminy Kolbuszowa

BS w Kolbuszowej 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

(tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.)

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21. Sprawa załatwiana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Kolbuszowej może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

5. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

6. Uwagi końcowe

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Kolbuszowej wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

7. Podstawa prawna

- Na podstawie art. 7 i art. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.),

- Uchwały Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca 2013 roku  w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa,

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

8. Dokumenty do pobrania: