Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kolbuszowa wg sporządzonego planu.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

pplan kontorli

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością dostosowaną do indywidulanego zużycia wody, tak by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z instrukcja ich eksploatacji- nie rzadziej niż raz w roku.

plan kontroli I kw 24