Burmistrz Kolbuszowej informuje, że od dnia 11 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kolbuszowa.

Jest ona niezbędna dla aktualizacji dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolbuszowa na lata 2015-2032”, w ramach którego mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mają możliwość bezpłatnego oddania wyrobów zawierających azbest.

Przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w  których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) , to na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Stąd zobowiązuje się właścicieli nieruchomości na których znajdują się wyroby zawierające azbest do złożenia informacji o jego lokalizacji oraz ilości występowania (m2, kg). Zgłoszenia należy składać wg. załączonego dokumentu tj, „Karta informacyjna o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, dokument wraz załącznikiem tj. mapka sytuacyjna nieruchomości z oznaczeniem budynku na którym znajduje się azbest należy złożyć w biurze Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15 w Kolbuszowej.

 

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. odbioru azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma.

Jedynie właściwie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest będą uwzględniane w  programie, a tym samym do takich wyrobów jest przewidziane finansowanie ich zbiórki, transportu i utylizacji.