Urząd Miejski przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa (Uchwała nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kolbuszowa, którzy nie złożyli wymaganego zgłoszenia oraz nie są wykazani przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych w sprawozdaniu zostaną planowo objęci kontrolą w terenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego.plan kontroli 2 i 3 kw